Bảo vệ Tổ quốc từ xa và giữ nước từ khi nước chưa nguy