Bão sớm kỷ lục hình thành ở đông Thái Bình Dương

Bão sớm kỷ lục hình thành ở đông Thái Bình Dương trong mùa bão 2021. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
Bão sớm kỷ lục hình thành ở đông Thái Bình Dương trong mùa bão 2021. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
Bão sớm kỷ lục hình thành ở đông Thái Bình Dương trong mùa bão 2021. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.
Lên top