Bắc nhịp cầu cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiến xa hơn