Australia mong muốn các mạnh thường quân ủng hộ tiền thay vì hiện vật

Đồ quyên góp đang lưu trữ tại Trung tâm phục hồi Cộng đồng ở Balmoral, dùng để hỗ trợ cư dân tại Buxton, Balmoral và Bargo. Ảnh: WOLTER PEETERS
Đồ quyên góp đang lưu trữ tại Trung tâm phục hồi Cộng đồng ở Balmoral, dùng để hỗ trợ cư dân tại Buxton, Balmoral và Bargo. Ảnh: WOLTER PEETERS
Đồ quyên góp đang lưu trữ tại Trung tâm phục hồi Cộng đồng ở Balmoral, dùng để hỗ trợ cư dân tại Buxton, Balmoral và Bargo. Ảnh: WOLTER PEETERS
Lên top