Assad: Tương lai của Syria sẽ xoay chuyển bản đồ chính trị thế giới