APEC khẳng định quyết tâm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư