Ảnh vệ tinh gây choáng chụp khói bụi bao trùm Nepal do cháy rừng

Ảnh vệ tinh khói bao phủ do cháy rừng ở Nepal. Ảnh: Copernicus Sentinel-2.
Ảnh vệ tinh khói bao phủ do cháy rừng ở Nepal. Ảnh: Copernicus Sentinel-2.
Ảnh vệ tinh khói bao phủ do cháy rừng ở Nepal. Ảnh: Copernicus Sentinel-2.
Lên top