Ảnh ông Donald Trump mặc complet cứu trợ lũ lụt "gây bão" mạng

Bức ảnh giả mạo Tổng thống Donald Trump cứu trợ nạn nhân lũ lụt.
Bức ảnh giả mạo Tổng thống Donald Trump cứu trợ nạn nhân lũ lụt.
Bức ảnh giả mạo Tổng thống Donald Trump cứu trợ nạn nhân lũ lụt.