Ấn Độ tích cực cung cấp cho Việt Nam trang thiết bị cần thiết để phòng thủ