Ai đã treo cờ Việt Nam trên đỉnh nhà thờ Đức Bà Paris?

Lên top