4 ngoại hành tinh có manh mối chi tiết về Trái đất sơ khai

4 ngoại hành tinh mới phát hiện đang trong giai đoạn thiếu niên. Ảnh: NASA
4 ngoại hành tinh mới phát hiện đang trong giai đoạn thiếu niên. Ảnh: NASA
4 ngoại hành tinh mới phát hiện đang trong giai đoạn thiếu niên. Ảnh: NASA
Lên top