4 cơn bão bủa vây Bắc Mỹ trong ảnh vệ tinh

Bốn cơn bão bao vây Bắc Mỹ trong ảnh vệ tinh của NASA.
Bốn cơn bão bao vây Bắc Mỹ trong ảnh vệ tinh của NASA.
Bốn cơn bão bao vây Bắc Mỹ trong ảnh vệ tinh của NASA.
Lên top