3.800 người chết, uy tín ông Duterte vẫn cao sau 3 tháng cầm quyền