Phụ nữ khi yêu thường cân nhắc đắn đo, đàn ông lại khác!