Lúc khó khăn, đàn ông nên chọn người phụ nữ vì yêu thương