Bia rượu và những liên quan đến "cậu nhỏ" của chàng