Vàng thu lao xao

Hoa sữa Hà Nội. Ảnh: nguồn internet
Hoa sữa Hà Nội. Ảnh: nguồn internet