Thuốc đỏ, thuốc tím

Rửa rau bằng thuốc tím.
Rửa rau bằng thuốc tím.
Rửa rau bằng thuốc tím.