Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thuốc đỏ, thuốc tím

Rửa rau bằng thuốc tím.
Rửa rau bằng thuốc tím.