Tết Trung thu cho ai?

Tranh của hoạ  sĩ Bùi Xuân Phái.
Tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.
Tranh của hoạ sĩ Bùi Xuân Phái.