Tầu điện Hà thành

Năm 1991 tàu điện chính thức bị rỡ bỏ và không còn được sử dụng ở Hà Nội nữa. Ảnh Tư liệu. Nguồn: NXB Hà Nội
Năm 1991 tàu điện chính thức bị rỡ bỏ và không còn được sử dụng ở Hà Nội nữa. Ảnh Tư liệu. Nguồn: NXB Hà Nội