Người bị bỏ rơi trên đảo Lý Sơn

Đảo Lý Sơn.
Đảo Lý Sơn.
Đảo Lý Sơn.