Mảnh chĩnh bờ tre

Chĩnh thờ (ảnh: v-starsgifts.vn)
Chĩnh thờ (ảnh: v-starsgifts.vn)