Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hôm qua đâu rồi?

Ảnh: Đ.N
Ảnh: Đ.N