Hai mươi tám chiếc quẩy

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai