Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dọn tủ

Nóc tủ thời bao cấp (nguồn: foody.vn)
Nóc tủ thời bao cấp (nguồn: foody.vn)