Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đánh chuột thì đánh bằng gì?