Cảm xúc sáng thu Hà Nội

Động và tĩnh.
Động và tĩnh.
Động và tĩnh.