Ăn chơi thời bao cấp

Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.
Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.