Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ăn chơi thời bao cấp

Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.
Đồng hồ Poljot của Liên Xô rất thịnh hành thời bao cấp.