Cờ - Biển - Cân - Đai

Bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Vanhien.
Bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Vanhien.
Bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Vanhien.