Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Về nơi bến cuối của cuộc đời