Tiếp nhận hơn 810 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện