Tiếp nhận hơn 2 tỉ đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện