Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiếp nhận bóng đèn hỗ trợ trường học bị thiên tai