Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Thêm 150 triệu đến với đồng bào miền Trung từ

Đại diện Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ
Đại diện Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ
Đại diện Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ
Lên top