Tặng hệ thống chiếu sáng cho 9 trường học tại Khánh Hòa