Tặng gạo, nước uống cho 21 chốt chống dịch COVID-19 dọc sông Sê Pôn

Lên top