Quỹ TLV Lao Động: Xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu binh từng chiến đấu bảo vệ Khe Sanh