Quỹ TLV Lao Động: Khởi công xây dựng 3 nhà tình nghĩa Khe Sanh tại khu vực biên giới