Quỹ Tấm Lòng Vàng tiếp nhận hơn 27 triệu tiền ủng hộ