Quỹ Tấm Lòng Vàng mang Trung thu yêu thương đến với các bệnh nhi