Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện bị cách ly

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động  đưa hàng đến hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế các bệnh viện bị cách ly. (ảnh NTH)
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đưa hàng đến hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế các bệnh viện bị cách ly. (ảnh NTH)
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đưa hàng đến hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế các bệnh viện bị cách ly. (ảnh NTH)
Lên top