Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp nhận hơn 68 triệu đồng