Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận gần 2,58 tỉ đồng ủng hộ