Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tiếp nhận gần 2,1 tỉ đồng