Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động hỗ trợ nạn nhân vụ lở đất Hòa Bình 3 triệu đồng/gia đình