Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động có mặt kịp thời Quảng Bình, Hà Tĩnh