Tri ân liệt sĩ Gạc Ma:

“Nó vẫn luôn tự hình dung ra bố nó”