Quỹ TLV Lao Động:

Nhà tình nghĩa Khe Sanh đầu tiên được đưa vào sử dụng