LD1748: Người mẹ 88 tuổi vẫn phải nhặt rác kiếm sống qua ngày