LD17120: Hai cụ già neo đơn sống trong căn nhà đổ nát cần được hỗ trợ